Conditions Générales

I. LEGALE INFORMATIE

Art-Terra Pikowines

Siège social : 16, Square de l’Europe – 1150 Bruxelles

Siège d’exploitation : 1487 Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles

De prijzen zijn inclusief alle taksen maar exclusief transportkosten.
Aangezien de verkoop van wijn aan personen jonger dan 16 jaar verboden is en de verkoop van alcohol aan personen jonger dan 18 jaar verboden is, verklaart de koper bij het plaatsen van zijn bestelling de vereiste leeftijd te hebben.

II. PRIVACYBELEID

In zijn relatie met klanten leeft de Onderneming de bepalingen van de wet van 8 december 1992 na met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

III. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Definities en toepassingsgebied

1.1 Definities

De Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij de Onderneming, al dan niet via de Verkoopwebsite.

De Consument: de Klant in de hoedanigheid van natuurlijke persoon die goederen van de Onderneming bestelt voor louter niet-professionele doeleinden.

De Onderneming: Art-Terra – Pikowines, 16 Square de L’Europe – 1150 Brussel

 

De Verkoopwebsite: de website waarmee je aankopen op afstand kunt doen.

1.2 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden hebben betrekking op elke relatie tussen de Onderneming en een Klant, ongeacht of deze relatie al dan niet via de Website tot stand is gekomen.

Het feit dat de Klant de Website bezoekt en gebruikt of het feit dat de Klant een bestelling plaatst bij de Onderneming, al dan niet via de Website, impliceert dat hij onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud instemt met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden in hun geheel.

Het staat de Onderneming vrij zijn verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat elke bestelling wordt geregeld door de algemene voorwaarden die van toepassing waren op de datum waarop de bestelling is geplaatst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Beperkingen op aanbiedingen

Het aanbod van de goederen op in de catalogi geldt zolang de voorraad strekt of kan tijdelijk worden opgeheven.

Er kunnen ook bepaalde beperkingen gelden voor het aantal flessen dat per Klant kan worden besteld en geleverd, bijvoorbeeld in het kader van promoties.

Indien een geplaatste en aanvaarde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd om een van de hiervoor aangehaalde redenen, zal de Onderneming er de Klant op zeer korte termijn van op de hoogte brengen; desgevallend maakt de Onderneming een creditnota voor het bedrag van de niet-uitgevoerde bestelling en betaalt het bedrag terug aan de Klant teneinde alle rekeningen tussen hen te vereffenen.

2.2 Voorbehoud in verband met de beschikbare informatie

De Onderneming stelt alles in het werk opdat de informatie die in de catalogi en op haar Website wordt aangeboden volledig en juist is, meer bepaald wat de omschrijving, specificaties en prijzen van de producten betreft.

Er kunnen evenwel onopzettelijk fouten worden gemaakt bij het updaten van de catalogi en de Website, bijvoorbeeld een foutieve prijsvermelding, een fout in de benaming of met betrekking tot een foto waarop een product staat afgebeeld.

In geval van fouten zullen eventuele bestellingen en de aanvaarding ervan als nietig worden beschouwd, zonder dat de Klant de uitvoering ervan kan eisen of aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

Foto’s en andere illustraties waarop de producten staan afgebeeld hebben geen enkele contractuele waarde.

2.3 Promoties

Promoties zijn er in vele vormen, zoals kortingen in de vorm van een vast bedrag of een percentage, een gezamenlijk aanbod of een vrijblijvende offerte.

De Klant die producten in promotie bestelt komt voor die bestelling niet meer in aanmerking voor andere voordelen zoals het aftrekken van een of meerdere kortingbons, het voordeel van een andere promotie of een reductie die hem permanent of op een ad hoc basis wordt verleend.

Promoties die op de Website vermeld staan, zijn enkel geldig voor bestellingen die langs die weg worden geplaatst en aanvaard.

Promoties zijn enkel geldig voor een gebruikelijke hoeveelheid artikelen, voor het persoonlijk en normaal gebruik van de Klant.

Indien er geen geldigheidsduur is vermeld voor de promotie, vervalt deze na twee weken.

2.4 Bestellingen en bevestiging van de bestelling

De Onderneming behoudt zich het recht voor elke bestelling (of de uitvoering ervan) te weigeren indien deze niet conform is, het gevolg is van een fout, onjuist is of werd geplaatst door een Klant waarvan geweten is dat hij insolvabel is of waarmee zij een geschil heeft.

Wanneer de Klant een bestelling plaatst via de Website, bevestigt de Onderneming zo snel mogelijk en langs elektronische weg de ontvangst ervan, waarbij deze bevestiging een overzicht van de bestelling dient te bevatten.

2.5 Specifieke bepalingen voor de bestelling van primeurwijnen

Het aankoopproces voor primeurwijnen verloopt in twee fasen: in een eerste fase geeft de Klant de hoeveelheid primeurwijnen op die hij wenst te kopen, waarna de Onderneming nagaat of de gewenste hoeveelheid beschikbaar is; in een tweede fase, indien de gewenste hoeveelheid primeurwijnen geheel of gedeeltelijk in voorraad is, ontvangt de Klant van de onderneming een ander document met vermelding van de beschikbare gewenste hoeveelheid en de betalingsvoorwaarden.

Aangezien de voorraad primeurwijnen beperkt is, behoudt de Onderneming zich het recht voor het aantal verkochte eenheden per referentie te beperken.

De verkoopovereenkomst wordt in feite pas na ontvangst van de volledige betaling afgesloten.

Elke betaling dient de gegevens van de bestelling te hernemen.

Door te betalen stemt de Klant zonder voorbehoud in met de verkoopvoorwaarden en de beschikbare hoeveelheden.

Zelfs indien de Klant Consument is, heeft hij niet het recht om geheel of gedeeltelijk van zijn bestelling af te zien.

De betaling dient via overschrijving te gebeuren, zodanig dat de Onderneming uiterlijk 8 werkdagen na de datum van verzending van de bestelling wordt gecrediteerd.

Indien de Onderneming niet wordt gecrediteerd binnen een termijn van 8 dagen die ingaat op de datum van verzending van een herinnering naar de Klant, wordt de bestelling van rechtswege en zonder schadevergoeding geannuleerd.

De leveringstermijnen zijn indicatief voor zover de levering van de primeurwijnen afhangt van de datum waarop ze door de producenten worden vrijgegeven.

Doorgaans varieert dat tussen 18 en 24 maanden na bestelling, waarbij deze termijn in uitzonderlijke omstandigheden overschreden kan worden.

De primeurwijnen vermeld in de bestelling worden in een keer geleverd, m.a.w. er wordt pas geleverd wanneer alle wijnen van een bestelling beschikbaar zijn.

3. Levering

3.1 Algemeen

De producten worden geleverd in de originele verpakkingseenheid, in karton of hout, in een keer en op dezelfde plaats.

De Onderneming behoudt zich het recht voor de levering van een bestelling op te splitsen in opeenvolgende leveringen en op dezelfde plaats.

De leveringsdatum is louter indicatief en een vertraging kan niet resulteren in een annulering van de verkoop of het betalen van een schadevergoeding, tenzij het tegendeel wettelijk of contractueel werd bepaald.

3.2 Kosten

De prijzen vermeld in de catalogi en op de Website zijn inclusief Belgische taksen, maar exclusief transport- en leveringskosten.

Deze kosten worden vastgesteld met inachtneming van het totale bedrag van de aankoop en de exacte locatie en leveringsvoorwaarden.

3.3 Overmacht

Omstandigheden zoals staking, explosie, brand, vorst, overstroming, gebrek aan transportmiddelen, instructies van een overheid, revolutie, oorlog, mobilisatie, beleg, blokkering, mislukte oogst, allerlei troebelen, een gebrek aan personeel, het niet naleven van de leveringstermijnen door toeleveranciers, gebrekkige levering door laatstgenoemden, gebrekkige verpakking, ongeacht of deze omstandigheden zich binnen of buiten de Onderneming voordoen, worden beschouwd als gevallen van overmacht wanneer zij de levering vertragen of ze moeilijker of onmogelijk maken.

Dergelijke omstandigheden geven de Onderneming het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen op grond van overmacht, zonder enige schadevergoeding te moeten betalen.

De Onderneming hoeft de onvoorspelbaarheid of onstuitbaarheid van de aangevoerde omstandigheden niet aan te tonen, noch het onvermogen om de overeenkomst na te leven.

4. Betaling

Elke factuur die de Onderneming emitteert is betaalbaar op de vervaldag die er op vermeld staat en op het adres van het hoofdkantoor.

Elke factuur die onbetaald blijft op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een rente van 12 % per jaar vanaf die vervaldatum en, bij wijze van schadevergoeding, met een forfaitaire schadeloosstelling van 20 % en een minimumbedrag van € 75.

Bestellingen die via de Verkoopwebsite worden geplaatst, worden betaald via bankkaart of creditcard via INGENICO, een onderneming gespecialiseerd in betaaldiensten met vaste en mobiele toestellen.

5. Bepalingen die uitsluitend gelden voor Klanten Consumenten

5.1 Toepassingsgebied

De bepalingen van onderhavig artikel 5 gelden enkel voor relaties tussen de Onderneming en Klanten Consumenten.

De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de relaties tussen de Onderneming en de Klanten Consumenten, tenzij er op grond van deze hoedanigheid wordt van afgeweken.

5.2 Herroepingsrecht

Wanneer de overeenkomst tussen de Onderneming en de Klant Consument een overeenkomst op afstand is in de zin van de bepalingen van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de Klant, vanaf de datum van levering, 14 dagen de tijd om de Onderneming op de hoogte te brengen van zijn besluit om zich terug te trekken uit de overeenkomst zonder deze beslissing te moeten motiveren en zonder aan enige schadevergoeding te zijn gehouden.

De Consument informeert de Onderneming schriftelijk van zijn besluit om zich terug te trekken (e-mail, fax, aangetekend schrijven) of via het in artikel 5.4 bedoelde standaardformulier voor herroeping.

De Consument stuurt of brengt de goederen terug naar de Onderneming uiterlijk voor het verstrijken van een termijn van 14 dagen die ingaat op de datum waarop hij heeft meegedeeld zich te zullen terugtrekken uit de overeenkomst.

Indien de goederen niet worden geretourneerd voor het verstrijken van deze termijn van 14 dagen, zal de uitoefening van het herroepingsrecht van de Consument als nietig worden beschouwd, zodanig dat de Consument de geleverde producten niet langer mag retourneren en eraan zal worden gehouden de betreffende factuur te betalen.

Alle rechtstreekse kosten als gevolg van het retourneren van producten ingeval de Consument zijn herroepingsrecht uitoefent, meer bepaald de transport- en leveringskosten, zijn uitsluitend te zijnen laste.

De Onderneming behoudt zich het recht voor geretourneerde producten te weigeren die niet langer in de oorspronkelijke verpakkingseenheid zitten of waarvan de oorspronkelijke verpakkingseenheid werd geopend hoewel dat niet noodzakelijk was aangezien de kenmerken van de verkochte producten op de oorspronkelijke verpakkingseenheid vermeld staan.

5.3 Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend door de Consument indien de bestelde producten zijn vervaardigd volgens zijn specificaties of een duidelijk persoonlijke stempel kregen (artikels VI.53.3° van het Wetboek van Economisch Recht).

Primeurwijnen genieten op de Europese markt een uitzondering ten aanzien van het herroepingsrecht van de Consumenten .

De Consument heeft geen herroepingsrecht voor overeenkomsten met betrekking tot primeurwijnen.

5.4 Terugbetaling bij geldige uitoefening van het herroepingsrecht

Bij een geldige uitoefening van het herroepingsrecht zal de Onderneming de Consument het overeenstemmende factuurbedrag terugbetalen binnen 14 dagen volgend op de dag waarop zij op de hoogte werd gebracht van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen.

De Onderneming kan de terugbetaling evenwel uitstellen tot op het moment waarop de producten terug in haar bezit zijn of totdat de Consument een bewijs heeft geleverd van de verzending van de goederen, al naargelang wat zich eerst voordoet.

De Onderneming kan de initieel gefactureerde waarde van producten die niet in hun originele verpakking door de Consument geretourneerd zijn aftrekken van het terug te betalen bedrag en ze ter beschikking houden in haar magazijnen in de hoofdzetel.

5.5 Overdracht van eigendom en risico

De overdracht van eigendom van de producten en het risico van schade of verlies gaan over op de Consument op het moment waarop hijzelf of een door hem aangestelde derde ze fysiek in zijn bezit neemt, behalve indien de Consument het transport op eigen initiatief toevertrouwt aan een door hem gemachtigde transporteur.

5.6 Leveringstermijn

Tenzij de Onderneming en de Consument anders zijn overeengekomen en behalve voor primeurwijnen levert de Onderneming de producten door middel van een fysieke overdracht aan de Consument uiterlijk 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Indien de Onderneming haar verplichting tot levering van de producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de daarvoor bepaalde termijnen niet naleeft, heeft de Consument het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de onderneming de levering uitvoert binnen een nieuwe termijn aangepast aan de omstandigheden.

6. Bepalingen die enkel gelden voor Klanten die geen Consument zijn

6.1 Overdracht van eigendom en van het risico

De overdracht van risico vindt plaats in het hoofdkantoor van de Onderneming, waar de koper de goederen dient op te halen. Alle zendingen zijn dan ook voor risico van de koper. De ontvanger wordt verzocht de inhoud van elke collo bij aankomst te controleren alvorens er bezit van te nemen. In geval van beschadiging of indien er iets ontbreekt, moet de ontvanger verhaal zoeken bij de transporteur alvorens de goederen in ontvangst te nemen.

7. ALLERLEI

7.1 Gebreken

Bij ontvangst van de goederen moet de Klant controleren of er zichtbare gebreken zijn en of alles overeenstemt met de aankoop (voorwerp van de overeenkomst). Indien er een zichtbaar gebrek of gebrek aan overeenkomst wordt vastgesteld, moet de Klant dat onmiddellijk melden bij de Onderneming om zijn rechten niet te verliezen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten die zijn toegekend aan de Klant op grond van artikels 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor zover de Klant Consument is, noch aan de rechten van de Klant op basis van artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor zover de Klant geen Consument is, hoewel in dat tweede geval altijd wordt aangenomen, tot het tegendeel bewezen is, dat de Onderneming niet op de hoogte was van het verborgen gebrek.

7.2 Toepasselijk recht en jurisdictie.

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Onderneming en een Klant.

Enkel de Rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geschillen tussen de Onderneming en de Klant, behoudens dwingende wettelijke bepalingen.

 

 

 

Cookies obligatoires

Les cookies obligatoires sont nécessaires pour vous fournir certaines fonctions de base lors de l’utilisation du site web. Ces fonctions comprennent par exemple le car configurator.

Cookies fonctionnels

Les cookies fonctionnels nous permettent de suivre et d’enregistrer les paramètres d’utilisateur (par exemple : l’identifiant de l’utilisateur, les configurations) afin de simplifier la navigation.

Cookies de performance

Les cookies de performance recueillent des informations sur l’utilisation de notre site web (par exemple le nombre de visites, le temps passé sur le site). Ces cookies permettent d’optimiser le site web et d’offrir une publicité adaptée à l’utilisateur.

Cookies publicitaires

Ces cookies sont utilisés pour offrir un contenu pertinent pour les utilisateurs et ciblant mieux leurs intérêts. Ils ont également pour but de limiter le nombre de fois qu’une publicité est diffusée ainsi que de mesurer et de gérer l’efficacité des campagnes publicitaires. Ils enregistrent si vous avez ou non visité un site web, ainsi que le contenu qui a été consulté. Ils sont basés sur une identification unique de votre navigateur et de votre appareil. Le cas échéant, ces informations peuvent être partagées avec des tiers, tels que des annonceurs, afin de vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites web également. Ces cookies sont souvent liés à la fonctionnalité des sites de tiers.

 

 

Verplichte cookies

Verplichte cookies zijn nodig om u bepaalde basisfuncties te bieden bij het gebruik van de website. Deze functies omvatten bijvoorbeeld de auto-configurator.

Functionele cookies

Met functionele cookies kunnen we gebruikersinstellingen volgen en opslaan (bijvoorbeeld: gebruikers-ID, configuraties) om navigatie te vereenvoudigen.

Prestatiecookies

Prestatiecookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website (bijvoorbeeld het aantal bezoeken, de tijd die op de site is doorgebracht). Met deze cookies kan de website worden geoptimaliseerd en kunnen advertenties worden aangepast aan de gebruiker.

Advertentiecookies

Deze cookies worden gebruikt om inhoud te bieden die relevant is voor gebruikers en die beter is afgestemd op hun interesses. Ze zijn ook bedoeld om het aantal keren dat een advertentie wordt uitgezonden te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten en te beheren. Ze registreren of u al dan niet een website hebt bezocht, evenals de inhoud die is bekeken. Ze zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en uw apparaat. In voorkomend geval kan deze informatie worden gedeeld met derden, zoals adverteerders, om u ook relevante advertenties op andere websites te tonen. Deze cookies zijn vaak gekoppeld aan de functionaliteit van sites van derden.